Home |ފުރަތަމަ ސަފްޙާ

ތިއީ ނޯމޯފޯބިއާ ޖެހިފައިވާ މީހެއްތަ؟

ޚާއްސަކޮށް ނިދާވަގުތު ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބައިވެރިންވެސް ތިބޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭން ހަނދާން ނެތި ސްމާޓް ފޯނާއި ކުޅެލަ ކުޅެލާ އޮންނަ ބައިވެރިންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޙަޔާތުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް އޭނާއަކީ މާ މުހިއްމު މީހެއް ނޫންކަމުގެ އިޙުސާސު ކުރެވި ދިރިއުޅުމުގައި މައްސަލަ ޖެހޭ ހިސާބަށް ދިއުމެވެ.

A Ghoulish Memory

I am living in the most densed populated island of the region. My country consists of a few portion of land, but around 90% of sea around it. It's capital is the home of more than 170,000 people with a landscape of only 2 miles . It was 1997. I was sitting in the edge... Continue Reading →

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފެށުމާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ އެތެރޭގައި ގޮންޖެހުން؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ޤާނޫން 7/2010 ވުޖޫދަށް ގެނެވުނީ ވަރަށް މާތް މަޤްސަދެއްގައި ކަން ކަށަވަރެވެ. އެ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރަށު އޮފީސްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާއި ބާރާއި އެކު ތިއްބެވި ކަތީބުން ބަދަލުވެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ހޮވޭ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ލެވިގެން ދިއައެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެ ރަށެއްގެ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ލެއްވީ އެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ބޭނުންކުރާނެ ކައުންސިލްތަކެވެ. މިހިސާބުން ދެން... Continue Reading →

ހިތި ހަނދާނުގައި……

އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ހަނަފަސްކަމާއި ދޭތެރޭ އަހަރެން ހިތާހިތާ ސުވާލުކޮށްލީމެވެ. އަހަރެންގެ ޢުމުރުން އަދި އެންމެ 19 އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ކައިވެރި އަހަރެންގެ ޢުމުރުން އެންމެ 09 އަހަރުގައި މައިންބަފައިން ދެއްކި ފަރާތަކާއި ކައިވެނި ކުރީ ކައިވެންޏަކީ ކޮންކަމެއްކަން ރަނގަޅަށް ނުވެސް އިނގެނީހެވެ.

A Moment in Paradise 

I love traveling a lot. But unfortunately there isn't much opportunities for me to travel due to economic and time constraints. But I am blessed with a life to live in one of the most beautiful countries of the world; Maldives. Let's take a deep breath and have an aerial look over some islands. Photo by: Ahmed... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑